الزامات دریافت تابعیت ترکیه

• لازم است ارزش املاک و مستغلاتی که بین تاریخ های 12.01.2017 تا 18.09.2018 خریداری شده اند 1.000.000؛ ارزش املاک و مستغلاتی که در تاریخ 19.09.2018 و بعد از آن خریداری شده و املاک و مستغلاتی که در تاریخ 07.12.2018 و بعد از آن پیش خرید شده اند حداقل 250.000 دلار آمریکا باشد.

• تثبیت ارزش املاک و مستغلات باشد توسط موسسات ارزیابی که از طرف نهاد مقررات و بازرسی بانکداری به آنها اختیار داده شده با گزارش ارزیابی که مطابق با استانداردهای ارزیابی تنظیم شده انجام گیرد.

• کسر مبلغ پرداخت شده در حین فروش املاک و مستغلات از حساب خریدار و پرداخت آن به حساب فروشنده باید بصورت فیش های بانکی تایید شده توسط بانک ارائه شود.

• املاک و مستغلات خریداری شده نباید به نام شریک حقیقی خریدار و یا شرکتی که خریدار مدیر آن است ثبت شده باشد.

• املاک و مستغلات خریداری شده نباید بنام هیچ شخص حقیقی خارجی اعم از همسر و یا فرزندان خریدار باشد. همچنین نباید بعد از تاریخ 12.01.2017 توسط خودش، همسرش، فرزندانش و یا هر شخص خارجی دیگر واگذار شده باشد. .

• املاک و مستغلات خریداری شده تا 3 سال نباید فروخته شود.