دیگر راههای دریافت تابعیت ترکیه

• دریافت تابعیت ترکیه از راه سرمایه گذاری نیز امکانپذیر است. به کسانیکه سرمایه گذاری آنها با ارزش 500.000 دلار آمریکا یا معادل آن به ارز یا لیر ترک بصورت قانونی توسط وزارت اقتصاد تشخیص داده و تثبیت شود امکان دادن تابعیت ترکیه وجود دارد. .
• درصورت فراهم کردن امکان استخدام حداقل 50 نفر و تثبیت آن توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی امکان دادن تابعیت ترکیه وجود دارد.
• درصورتیکه در بانکهای فعال در ترکیه به ارزش 500.000 دلار آمریکا سپرده گذاری کنید به شرط حفظ سپرده بمدت 3 سال و تثبیت آن توسط نهاد مقررات و بازرسی بانکداری امکان دادن تابعیت ترکیه وجود دارد.
• درصورت خرید اوراق قرضه به ارزش حداقل 500.000 دلار آمریکا و حفظ آن بمدت 3 سال و تثبیت آن توسط خزانه داری که از آن خرید انجام شده امکان دادن تابعیت ترکیه وجود دارد.