سوالات متداول درخصوص تابعیت ترکیه

آیا جهت خرید املاک و مستغلات برای شهروندان خارجی محدودیت یا مانعی وجود دارد؟
در محدوده ای که توسط دولت محدود و ممنوع شده فروش انجام نمیشود.
ارزش فروش ملک مورد نیاز جهت دریافت تابعیت به چه صورت تعیین میشود؟
مبلغ فروش که در سند رسمی دریافت شده و قیمت بازار که توسط گزارش ارزیابی تثبیت میشود (هریک بصورت جداگانه) باید از مبلغی که در مقررات خواسته شده بیشتر باشد. با درنظر گرفتن آخرین نرخ مؤثر فروش بانک مرکزی ترکیه که در روز فروش انتشار می یابد عملیات انجام میشود. .
گزارش ارزیابی از کجا تهیه میشود، آیا مدت اعتبار آن محدودیت دارد؟
گزارش ارزیابی از موسسات ارزیابی که در سایت اینترنتی نهاد مقررات و بازرسی بانکداری ((https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar- Kategori/Bankalara-Degerleme-Hizmeti-Vermeye-Yetkili-Kuruluslar/11)) منتشر شده اند دریافت میشود .در زمان مراجعه نباید از تاریخ صدور گزارش ارزیابی که در زمان درخواست اکتساب ارائه میشود بیشتر از 3 ماه گذشته باشد . گزارش ارزیابی مذکور تا پایان معامله اعتبار دارد.
مبلغ فروش اموال غیرمنقول به چه صورت باید منتقل شود؟
انتقال مبلغ فروش میتواند توسط بانکهای داخلی یا خارجی بصورت ارزی یا معادل آن به لیر ترک صورت گیرد. تصدیق برداشت مبلغ از حساب خریدار و واریز آن به حساب فروشنده با ارائه فیش های بانکی تایید شده توسط بانکها ضروری میباشد.
جهت دریافت “گواهی انطباق” چه کارهایی لازم است انجام شود؟
جهت دریافت تابعیت استثنا از راه خرید اموال غیرمنقول، پس از دریافت تعهد مبنی بر عدم فورش اموال غیرمنقول تا 3 سال، اسناد معامله توسط اداره ثبت به اداره کل ثبت و کاداستر/مدیریت ادراه امور خارجه ارسال میشود.
( این نحوه اجرا مربوط به بعد از بخشنامه شماره (1791)12/2018 تاریخ 15.10.2018 است. در خریدهای قبل از این تاریخ فرآیند توسط افراد مربوطه پیگیری میشد.) مدیریت اداره امور خارجه “گواهی انطباق” تنظیم میکند. سپس بهمراه نامه جهت انجام امور بعدی به اداره کل امور مهاجرت و اداره
کل امور جمعیت و شهروندی ارسال میکند. به شخص مربوطه نیز جهت اطلاع از طریق ایمیل ارسال میشود.پس از دریافت “گواهی انطباق” جهت دریافت اجازه اقامت به اداره مهاجرت استان و سپس جهت دریافت تابعیت به اداره جمعیت و شهروندی استان مراجعه میشود.
در استان استانبول؛ تا پایان ماه فوریه سال 2019 گواهی انطباق توسط مدیریت منطقه شماره 2 اداره ثبت و کاداستر استانبول تنظیم میشود. (https://www.tkgm.gov.tr/tr/istanbul) .
آیا امکان ارائه درخواست جهت دریافت تابعیت ترکیه به صورت استثنا با اموال غیرمنقولی که از قبل خریداری شده وجود دارد؟
درخصوص اموال غیرمنقول خریداری شده بین تاریخ های 12.01.2017 تا 18.09.2018 به شرط اینکه ارزش ملک/املاک حداقل 1.000.000 دلار؛ درخصوص اموال غیرمنقول خریداری شده در تاریخ 19.09.2018 و بعد ازآن به شرط اینکه ارزش ملک/املاک حداقل 250.000 دلار باشد میتوانید درخواست دهید. اموال غیرمنقول خریداری شده قبل از تاریخ 12.01.2017 مشمول این استثنا نمیشوند. .
آیا امکان ارائه درخواست جهت دریافت تابعیت ترکیه به صورت استثنا با اموال غیرمنقولی که بصورت سهامی خریداری شده وجود دارد؟
درصورتیکه ارزش سهام اموال غیرمنقول خریداری شده بین تاریخ های 12.01.2017 تا 18.09.2018 حداقل 1.000.000 دلار؛ برای اموال غیرمنقول خریداری شده در تاریخ 19.09.2018 و بعد ازآن حداقل 250.000 دلار باشد میتوانید درخواست دهید.
آیا تعداد ملک خریداری شده جهت دریافت تابعیت ترکیه میتواند بیشتر از یک واحد باشد؟
لازم نیست که فقط یک ملک باشد، کل املاک خریداری شده بین تاریخهای 12.01.2017 تا 18.09.2018 حداقل به ارزش 1.000.000 دلار؛ برای تاریخ 19.09.2018 و بعد از آن حداقل ارزش ملک/املاک خریداری 250.000 دلار درنظر گرفته میشود.
آیا لازم است همه اموال غیرمنقول بطور همزمان خریداری شوند؟
خیر. میتوانید با استناد به اموال غیرمنقول که در زمانها مختلف خریداری کرده اید درخواست بدهید. اما جهت اموال غیرمنقول خریداری شده بین تاریخهای 12.01.2017 تا 18.09.2018 لازم است حداقل ارزش ملک/املاک 1.000.000 دلار باشد؛ جهت اموال غیرمنقول خریداری شده در تاریخ 19.09.2018 و بعد از آن لازم است حداقل ارزش ملک/املاک 250.000 دلار باشد.
ماهیت اموال غیرمنقول به چه صورت باید باشد؟
ماهیت اموال غیرمنقول در فرآیند تعهد از راه خرید اهمیتی ندارد. (میتواند ملک مسکونی، دفتر کار، زمین، مزرعه، باغ و مانند اینها باشد) در فرآِیند تعهد پیش فروش تایید شده توسط دفترخانه لازم است مالی باشد که مالکیت عرصه و اعیان آن تخصیص داده شده باشد. . .

گزارش ارزیابی جهت اموال غیرمنقولی که سند آنها قبلا گرفته شده به چه صورت باید تنظیم شود؟
در مورد اموال غیرمنقولی که فرآیند اکتساب آنها پایان یافته (سند آن دریافت شده) اگر درخواست تعهد 3 ساله عدم فروش داده شده باشد، گزارش ارزیابی که نشان دهنده ارزش ملک/املاک در تاریخ فروش/اکتساب آن باشد خواسته میشود.
خارجیانی که صاحب یا شریک شرکتهای سرمایه گذاری خارجی هستند، آیا میتوانند با اموال غیرمقولی که در مالکیت شرکت است درخواست تابعیت بدهند؟
نمیتوانند درخواست بدهند، چرا که حق دریافت تابعیت استثنا از طریق خرید اموال غیرمنقول، در خرید اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقیقی معتبر است.
آیا اینکه اموال غیرمنقول از چه کسی خریداری شده در درخواست تابعیت اهمیتی دارد؟
ملک/املاک مورد اکتساب؛ نباید بنام هیچ شخص حقیقی خارجی اعم از همسر و یا فرزندان شخص خارجی، ثبت شده باشد یا اینکه نباید از اموال غیرمنقوول منتقل شده بعد از تاریخ 12.01.2017 توسط خود شخص خارجی، همسرش، فرزندانش و یا هر شخص خارجی دیگر باشد.
همچنین ملک مورد اکتساب، نباید از اموال غیرمنقول ثبت شده بنام شرکتی که شخص خارجی شریک یا مدیر آن است باشد.
آیا فروش ملک قبل از اتمام مدت تعهدی که برروی سند گذاشته میشود (3 سال) امکانپذیر است؟
علاوه بر اینکه امکانپذیر است ، وضعیت مذکور توسط اداره ثبت به اداره کل امور جمعیت و شهروندی اطلاع داده شده و وضعیت مربوط به تابعیت دوباره مورد ارزیابی قرارخواهدگرفت.
درصورتیکه ملک خریداری شده رهنی باشد، آیا امکان درخواست تابعیت وجود دارد ؟
امکان درخواست تابعیت با ملکی که بصورت رهنی خریداری شده یا مورد رهن واقع شده وجود دارد، اما در تثبیت ارزش ملک، مبلغ باقیمانده بعد از کسر مبلغ رهن بعنوان ارزش ملک درنظر گرفته میشود. (لازم است که قسمت باقیمانده معادل ارزش مورد انتظار باشد.) اما در فروش های رهنی، تنها درصورتیکه ظرف مدت 5 روز بعد از انجام معامله فروش فک رهن صورت گیرد مبلغ رهن مدنظر قرارداده نمیشود.
آیا درصورت خرید ملک با وام مسکن امکان درخواست تابعیت وجود دارد ؟
در اینصورت لازم است ارزش ملک پس از کسر مبلغ وام دریافتی از بانک معادل ارزش مورد انتظار باشد.