مالیات & هزینه ها

• به اندازه 3% ارزش ملک هزینه ثبت
• 293.75 لیرترک هزینه سرمایه درگردش
• 598.25 لیرترک هزینه ثبت کاداستر
• بیمه اجباری زلزله
• هزینه های اشتراک آب، برق و گاز