مدارک مورد نیاز برای دریافت تابعیت ترکیه

• فرم درخواست
• ترجمه پاسپورت یا کارت شناسایی که توسط دفترخانه تایید شده،
• گواهی وضعیت مدنی و درصورت تاهل گواهی ازدواج ، درصورتیکه طلاق گرفته گواهی طلاق، درصورتیکه بیوه است گواهی فوت همسر
• گواهی ولادت و یا گواهی مانند نمونه گواهی ثبت احوال که مشخصات هویتی فرد را ارائه میدهد، در صورت تاهل گواهی ثبت احوال یا مانند آن که وابستگی خانودگی همسر و فرزندانش را اثبات کند.
• اگر بستگان درجه یک یا دو که شهروند ترکیه هستند دارد، گواهی ثبت احوال این اشخاص که توسط مقامات از سیستم دریافت میشود.
درصورتیکه روز و تاریخ تولد فرد مشخص نیست، گواهی تکمیل تاریخ تولد فرد که از مقامات مسئول در کشورش دریافت شده، درصورتیکه نتواند این گواهی را تهیه کنید، یک بیانیه امضا شده توسط شخص برای پذیرش معامله باید طبق ماده 39 قانون خدمات ثبت رجیستری باشد
• قبض نشان دهنده واریز هزینه خدمات