مراحل دریافت تابعیت ترکیه

• خریدار و فروشنده در همه موارد توافق میکنند.
• “گزارش ارزیابی” ملک توسط شرکت مربوطه آماده میشود.
• فیش بانکی تایید شده که نشان میدهد مبلغ 250.000 دلار آمریکا یا بیشتر که در حین خرید ملک بصورت نقدی باید پرداخت شود، از حساب خریدار برداشت و به حساب فروشنده واریز شده، تهیه میشود. درصورتیکه مبلغ از حساب بانکی خارج از کشور آمده باشد لازم است که فیش بانکی توسط دفترخانه تایید شود. .
• صاحب ملک یا نماینده قانونی وی قبل از ظهر به اداره ثبت شهرستانی که ملک در آن واقع شده مراجعه میکند.
• با انجام کارهای ثبتی در اداره ثبت انتقال ملک انجام میگیرد. جهت انجام مراحل دریافت تابعیت در اداره ثبت تعهدی مبنی عدم فروش ملک تا 3 سال دریافت میشود. .
• مدارک توسط اداره ثبت به مدیریت اداره امور خارجه وزارت محیط زیست و شهرسازی ارسال میشود.
• مدیریت اداره امور خارجه “گواهی انطباق” تنظیم میکند. سپس بهمراه نامه جهت انجام امور بعدی به اداره کل امور مهاجرت و اداره کل امور جمعیت و شهروندی ارسال میکند. جهت اطلاع به شخصی که درخواست تابعیت داده نیز ایمیل ارسال میشود. . .
• پس از دریافت “گواهی انطباق” جهت دریافت اجازه اقامت به اداره مهاجرت استان مراجعه میشود. پس از پایان مدت انتظار کارت آبی دریافت میشود. .
• جهت دریافت تابعیت به اداره جمعیت و شهروندی استان مراجعه میشود.